DATE OPERATOR COUNTRY CLI DESTINATION TEST

NUMBER

1 2018-06-29 14:05:49 Romania Romania 403275856xxx Morocco 6233 212623334399
2 2018-06-29 17:23:57 Nigeria Mobile Mtn Nigeria 2348036537xxx Chad 6233 23562332399
3 2018-06-29 14:30:33 Usa Other USA 1402220xxx Slovenia 4905 38649051099
4 2018-06-29 16:03:58 Usa Other USA 17742201xxx Slovenia 4905 38649051099
5 2018-06-29 21:18:24 Usa Other USA 18002927xxx Slovenia 4905 38649051099
6 2018-06-29 07:57:10 Sweden Telia Mobile Sweden 46702567xxx Slovenia 4905 38649051099
7 2018-06-29 18:25:36 Sweden Comviq Mobile Sweden 46704228xxx Slovenia 4905 38649051099
8 2018-06-29 11:19:51 Sweden H3g Mobile Sweden 46761720xxx Slovenia 4905 38649051099
9 2018-06-29 11:58:45 Sweden Comviq Mobile Sweden 46767105xxx Slovenia 4905 38649051099
10 2018-06-29 15:42:40 United Kingdom Cellular-H3G Guernsey 447846074xxx Slovenia 4947 38649476899
11 2018-06-29 10:58:33 Germany E-Plus Mobile Germany 491773017xxx Macedonia 7024 38970249219
12 2018-06-29 07:37:49 Sudan Mtn Mobile Sudan 249923295xxx UK 8721 448721390099